Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów sklep.leksem.studio

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Łoza, prowadząca działalność gospodarczą Agnieszka Łoza Leksem Studio; siedziba: 55-140 Żmigród, ul. Powstańców Styczniowych 15/2, NIP: 915 162 11 18; REGON: 383281605 We wszystkich kwestiach  dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym rodo@glosel.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy - Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej;

3) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze strony sklep.leksem.studio;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;